Nahar we ykdasyýet
“... aýan edilen Coca-Cola resminamalary, Coca-Cola kompaniýasynyň lobbileriniň žurnalistlere netijelerini kompaniýanyň göwnünden turmajakdygyny görkezmek üçin basyş edendiklerini görkezdi. Şeýle hem, Coca-Cola-nyň ýolbaşçylaryň oňyn netijeleri we oňyn garaýyşlary bilen "derňew" üçin nädip pul sarp edendigine ünsi çekdi. "New-York Times" gazetiniň 2015-nji ýyldaky gözleginde Coca-Cola-nyň sport we lukmançylyk birleşikleri bilen "hyzmatdaşlygy" ýola goýmak üçin 90 million dollar sarp edendigi we hünärmenlere göni 20 million dollar töländigi mälim edildi."
Oba hojalygyny maliýeleşdirmek barada hekaýa
"Pul ähli ýamanlygyň kökidir diýýärler. Pul ýetmezçiligi barada hem edil şonuň ýaly aýdyp bolar". Samuel Butler / "Pul gowy hyzmatkärdir. Ýöne pul erbet eýesidir." Fransis Bekon