Senagat oba hojalygynyň ösüşi – kimiň hasabyna?
“Biz ösüşe garşy däl. Biz siziň bankyňyza garşy däl. Biz sizden – bize jemagat hökmünde garamagyňyzy soraýarys. Ýerli jemgyýetleri bozman, bize ýardam bermek bilen, ösüşiň ugrunda işläň!”
Topragy dikeltmek we 1960-njy ýyllardan bäri oba hojalyk dolanyşygyna girizilen meliorasiýa ulgamlaryny täzeden gurnamak boýunça teklipler
"Biziň ýaly ýurtlar bolsa, eýýäm şeýle enjamlary uly göwrümde satyn almaga mejbur ýagdaýda bolýar hem-de bu ýagdaýyň ýene-de bir howpy bar. Şeýle enjamlaryň bahasynyň örän ýokary bolýar hem-de melioratiw çäreleriň yzygiderli we her ýyl geçirilmeýän we suw tygşytlaýjy tehnologiýalary we enjamlary ulanmazdan ozal topragy we hasyllylygy dikeltmek boýunça oňyn netijeler alynmadyk ýerlerde ulanylan ýagdaýynda enjamlar we damjalaýyn suwaryş ulgamlary meseleleri dolulygyna çözmäge MÜMKINÇILIK BERMEÝÄR. Başgaça aýdanymyzda degişli meliorasiýa ulanylmazyndan damjalaýyn suwaryşyň ulanylmagy şol bir ýitgilere we şorlaşma getirer, üstesine bu ýagdaýda ulanylýan gymmat bahaly suw tygşytlaýjy enjamlar, materiallar we gurallar üçin iri göwrümli çykdajylar ediler."
Badam agajynyň täze görnüşler
"Munuň gymmatlygy örän ýokary – bizde şu wagt gowy durnuklylygy, süýji miweleri we güllemäniň giçki döwri bolan köki sapylmadyk süýji badamyň 11 sortlary bar."
Bagbanlar we önümçilik işgärleri üçin teklip – onlaýn işgärleri taýýarlamak dolandyryş ulgamy
Esasy başlangyç bilimi bolmadyk adam diňe bir gymmatly ýok işçi bolman, eýsem bu tälim berilmesi kyn işçi we şahsy ösüş üçin geljegiň ýoklugy sebäpli, ol höwesli däl, siziň işiňiziň üstünlikleri bilen gyzyklanmaýar we işde birnäçe wagt geçensoň, howply perwaýsyz birine öwrülýär. Bilimsiz we öz işinden we umumy işden gelýän peýda düşünmek islemeýän adamlardan elmydama betbagtçylyga garaşmaly we işe jogapkärli garamagyna garaşmaly däl...
Geçiler, tomzaklar we tebigat
- Tirkeş, ýadyňa düşýärmi, men sizden ýedi ýyl mundan ozal suw gözledim, biz maýda Lýuşile çykýardyk we serhede çenli atda aýlandyk? Ýadyňa düşýärmi, ozal ot nähilidi, näçe gyrymsy agaçlar bardy we ozal daglar nähili gülleýärdi? - Radik daýy, eýýäm näçe ýyl bäri ot ýok – ozalkysy ýaly ýagyş ýok. - Hany garaş, men näme üçin soňky 4 ýylda ähli jülge we jar boýunça süýşürintgileriň bardygyny soramda, sen näme diýip jogap berdiň? - Häää.... ýagyş köp.