Senagat oba hojalygynyň ösüşi – kimiň hasabyna?
“Biz ösüşe garşy däl. Biz siziň bankyňyza garşy däl. Biz sizden – bize jemagat hökmünde garamagyňyzy soraýarys. Ýerli jemgyýetleri bozman, bize ýardam bermek bilen, ösüşiň ugrunda işläň!”
Amerikalarynyň “jadyly taýajik”
"Şeýle-de, amerikanlar Türkmenistannyň heniz deň hukukly raýatlaryny nähili tertipde baýlara we hukuksyzlara Owganystanda ýa-da Tehasdaky ýaly bölüp bolýandygyny düşündirmeýärler. Olar anyk latyşlara şu toprakdaky dawalary çözmäge ýardam bermezler. Bu dawalar bolsa Türkmenistanny döwlet hökmünde sarsdyryp bilerler. Mysal üçin Efiopiýany alsaňyz."
Geçiler, tomzaklar we tebigat
- Tirkeş, ýadyňa düşýärmi, men sizden ýedi ýyl mundan ozal suw gözledim, biz maýda Lýuşile çykýardyk we serhede çenli atda aýlandyk? Ýadyňa düşýärmi, ozal ot nähilidi, näçe gyrymsy agaçlar bardy we ozal daglar nähili gülleýärdi? - Radik daýy, eýýäm näçe ýyl bäri ot ýok – ozalkysy ýaly ýagyş ýok. - Hany garaş, men näme üçin soňky 4 ýylda ähli jülge we jar boýunça süýşürintgileriň bardygyny soramda, sen näme diýip jogap berdiň? - Häää.... ýagyş köp.
Orta Aziýada oba hojalygy – Öz tejribämize esaslanýan pikirler
"Beýleki çeşmelerden tapawutlylykda ýurdumyzyň içerki syýasaty oňyn mysaldyr. Kanun çykaryjy we ýerine ýetiriji häkimiýetler, islendik işewür başlangyjyň täsirli we hakyky býudjet, iş meýilnamasy, tertipnama we esaslandyryjy resminamalary gurmak, şeýle hem hakyna tutulanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin oba hojalygynda iş alyp barmagyna mümkinçilik berýän kanunlary we kararlary yzygiderli we berk kabul edýärler. Topragyň aýratynlyklary, suwaryş, başarnyklaryň ýoklugy we eýeleriň jemgyýetçilik jogapkärçiligi bilen baglanyşykly kynçylyklary ýeňip geçmäge ukyply işgärler. Edil şonuň ýaly, esasy çeşmeler (suwaryş, gaz, elektrik, infragurluş we ýer) suw esasan oba durmuşynyň durmuş jähtlerine gözegçilik etmek üçin ulanylýar."
Tebigatyň ýagdaýy – uly mesele ýa-da diňe açgözlügimizmi?
"Tebigatda ähli zadyň sazlaşyklydygy täsin. Has täsini hem, bu onda ekoulgamyň adamyň gatnaşygy bolmazdan bu sazlaşygyň dikelme prosesine gözegçilik bolup durýandygy. Men bütin dünýäniň ekoulagmynyň binýadynda iýip bilýän we hatda onuň işiniň netijeliligini “gowulandyryp” bilýän ýeterlik derejede akylly jyns hökmünde özümiz hakynda biziň pikirlerimiziň nähili batnyksyzdygy hakynda köplenç pikir edýärin... Alymlaryň arasynda has howply pikire men duş bolmadym."
Nahar we ykdasyýet
“... aýan edilen Coca-Cola resminamalary, Coca-Cola kompaniýasynyň lobbileriniň žurnalistlere netijelerini kompaniýanyň göwnünden turmajakdygyny görkezmek üçin basyş edendiklerini görkezdi. Şeýle hem, Coca-Cola-nyň ýolbaşçylaryň oňyn netijeleri we oňyn garaýyşlary bilen "derňew" üçin nädip pul sarp edendigine ünsi çekdi. "New-York Times" gazetiniň 2015-nji ýyldaky gözleginde Coca-Cola-nyň sport we lukmançylyk birleşikleri bilen "hyzmatdaşlygy" ýola goýmak üçin 90 million dollar sarp edendigi we hünärmenlere göni 20 million dollar töländigi mälim edildi."
Oba hojalygyny maliýeleşdirmek barada hekaýa
"Pul ähli ýamanlygyň kökidir diýýärler. Pul ýetmezçiligi barada hem edil şonuň ýaly aýdyp bolar". Samuel Butler / "Pul gowy hyzmatkärdir. Ýöne pul erbet eýesidir." Fransis Bekon