Orta Aziýada oba hojalygy – Resurslary tygşytlamak üçin liberal ykdysadyýetiň howplary

ABŞ-da daýhanlar – zähmete ukyply ilatyň 4% tutýar. Içerki önümleri üpjün edýär we önümleriň ep-esli bölegini halkara azyk bazarlaryna ugradýar. “Bularyň hemmesi dogrumy? Merkezi Aziýada biziň ýurtlarymyzda ilatyň köpüsini işsiz galdyrmak 90-njy ýyllaryň başyndaky tejribäniň görkezişi ýaly – betbagtçylyga göni ýol. Liberal oba hojalygyny wagyz etmek we “bilim alyş-çalyş maksatnamalary we ÝUSAID-we-NPO-gaznalaryndan-maliýeleşdirilen özgertmeler taslamalaryndan Merkezi Aziýanyň hökümetlerine elýeterli maslahat beriş kömegi” çeşmeleri has çalt depginde azalýar we Sowet döwrüne garanyňda has az netijeli ulanylýar.

 

Indi nebit we gaz däl-de, suw eýsem geosyýasatyň ownuk sudury bolup durýar we abadançylygyň ýerine jemgyýet üçin howp döredýär (ýakyn wagtda ýetmezçilik edýän ýagdaýynda). Emma umyt üçin bir möhüm hakykat bar - kem-kemden senagat ekinlerini goşmak bilen täsirli ösdürip ýetişdirmek üçin tehnologiýalaryň ösmegi, topragy dikeltmegiň we tutuş ekerançylygyň ähmiýeti (ekin we maldarçylyk hojalygynyň galyndylary erkin dolandyrmagyň ýerli ulgamlary bilen) ösýär we açyk suwarmak peýdaly bolman, zyýanly usul bolup durýar. Agrosenagatlaryň jemgyýetçilik gurluşygyna gaýdyp gelmek zerur - ata-babalarymyz muny elmydama edipdirler. Elbetde, güýçli Hywa hanlygynda we Buharada çeşmeleri (salgyt salmak bilen, hatda “döwlet-sargytlary” bilen mülkdarlara suw we ýer) kärendesine bermek, eýeçilik etmek we paýlamak ýaly kanunylaşdyrylan tejribe bardy, şonuň üçin bu hanlar we emirler harby güýç bolmasa hökümeti saklap bilmezdiler - ekerançylyk we kärende şertleri şeýle agyrdy.

 

Emma Türkestanyň beýleki hemme ýerinde mongollaryň we türkleriň iki müň ýyldan gowrak dowam eden däbi sebäpli jemgyýetçilik oba hojalygy henizem ýatda saklanýar. Biziň bag hojalygymyzdan 35 km uzaklykda, daglaryň çuňlugynda meşhur türkmen taýpasynyň bir bölegi ýaşaýar (monogen şäherçe, geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň ortalarynda gaçyp, bir oba gurupdy) – şeýlelikde – olar sürülen ýerleri netijeli saklamak bilen, suwuň we tokaýlaryň çeşmelerini hem-de bitewi maldarçalygyň däp-dessurlaryny saklap galdylar. Sowet döwründe ol ýerdäki daýhan hojalyklary hem gülläp ösýärdi, baýdy.

Şeýlelik bilen, şeýle taryha we şeýle tejribä eýe bolan obalylar ýer dolandyryşynyň ähli pudaklarynyň biri-biri bilen baglanyşyklydygyna we durnukly suwaryşyň üpjün edilmeginiň möhüm çärelerine gaty çuňňur düşünýärler. Ozal SSSR-de ylmy üstünlikleri göz öňünde tutup, munuň ýaly hojalygy alyp barmaklyk işlenilip düzüldi we Merkezi Aziýa üçin meýilnamalar, tehniki binýatlar we hünärmenler taýýarlanyldy. Gazagystanda we Özbegistanda şu wagta çenli öri meýdanlara, topraga we dikeldip bolmaýan suw çeşmelerine zyýan bermezden, gurak zolakda mal bakmak we ýeri dikeltmek üçin toplumlaýyn dolandyrmak üçin sowet döwründe tälim alan hünärmenler bar.

 

Emma, ​​liberal ykdysadyýet üçin dikeldip bolmaýan çeşmelere hususy eýeçilik meselesi esasy bolup durýar - oligarhlar we kapitalistik bazar we maliýeleşdirme we ýeterlik işsizleriň sany bilen erkin zähmet bazary zerur, ýogsam liberal ykdysadyýet işlemeýär.

 

Gynansakda, nesiller üçin serişdeleri gorap saklamak we durnukly durmuş ulgamy – bu, liberallar üçin zerur däl deňagramlylyk bolup durýar. Meni gorkuzýan zat bu ýagny, günbatar-agrologikasy bolan liberallaryň (karzsyz we agrohimiýa we agyr tehnika bilen toprakdaky serişdeleri ýok ediji we azaldyjy usulsyz ýaşap bilmeýän iri daýhan hojalyklaryň taglymaty) bizde Merkezi Aziýada özüniň oba hojalygy alyp barmagynyň usullary bilen agram salýandygy. Muňa garamazdan, olaryň özleri hem munuň gaty kyn çeşmelere degişlilikde heläkçilikli weýran ediji ýoluň mysalydygyny gowy bilýärler

Diňe ÝUSAID däl, eýsem ABŞ-nyň Oba hojalyk ministrliginiň USDA-nyň Merkezi Aziýada “ýerli jemgyýetlere kömek bermek” maksatnamalarynyň hemmesine diýen ýaly gatnaşýandygy bellärliklidir. ÝUSAID-iň we USDA-nyň hyzmatlaryny gollanma hökmünde terk edip, üstünlikli oba hojalyk mekdebimizi ele almak, çeşmeleri tygşytlamak we tehnologiýalarymyzy we tehnikalarymyzy ösdürmek we ösen oba hojalyk ulgamyndaky kärdeşlerimizden oýlap tapyşlary almak, topraklaryň, howanyň taryhyny göz öňünde tutmak we iň möhüm - üç zady - Sowet oba hojalygynyň nazaryýetini, onuň ulanylyşyny (netijeleri) we ulanylmazlygyny (netijeleri) we bize “ösüş” çäginde bildirilýänleri deňeşdirmek üçin wagt geldi, diýip pikir edýärin.ähli zat. Geçmişe, kommunistlere, ruslara, nemeslere we ş.m. zeýrenmegi bes ediň. 


Biziň hökümetlerimiz has köp zat edip bilýär - bize öz daýhanlarymyzyň başlangyçlary gerek. “Açyk Jemgyýet” gaznasy, demokratiýany ösdürmek boýunça NPO, Amerikanyň sesi we ş.m. gaty zerur zatlar - olar merkezden daşlaşmagyň we oba hojalygyň ýoklugynyň näderejede elhençdigini we hakykatda aç we öz ýurduny ekläp bilmeýänleriň kime bähbitli bolup durýandygyny görkezmegi başardylar. Bu meselede olaryň wezipesi tamamlanan diýip hasaplamak bolar. 


Daýhan hojalygyňyza we ýurduňyza ideg etmegiň wagty geldi!

читать на русском