Suwdan peýdalanyşy dolandyrma — Suw bilen üpjün edijiler bilen özara gatnaşyk – duýduryş
Meniň guýularymdan peýdalanýan beýleki ulanyjylara asla üns bermäň. Öz turbaňyzy gönümel birikdiriň-de, almaga rugsat berdi diýip aýdaýyň!»

Suw bilen üpjün ediji

Men size suwy näçe mümkin boldugyça, şonça-da berdim! Eger siz düşünýän bolsaňyz, men öz meýdanlarymdan suwy alyp, ony size berdim ahyryn!»
Suw bilen üpjün ediji

Gadyrly kärdeşlerimiz, öz mysalymyzda — çynlakaý hem möhüm zatlar hakynda.

Gadyrly kärdeşlerimiz, öz mysalymyzda — çynlakaý hem möhüm zatlar hakynda.

Şu ýyl bagçylygymyzyň suw meselesiniň çözgüdini gözlemek bilen, ulanyp boljak peýdaly meýdany ösdürmek üçin biz özümiziň adaty we ilkibaşdan ugur alan usulymyzdan el çekmeli boldyk.

Biziň iki kilometr ýokardaky akym boýunça ýerasty suw akymlaryndan 4 guýyny burawlap, özüniň uly meýdanynda baglaryny ösdürip ýetişdirmäge başlan goňşymyz bar. Biz ondan maý aýyndan oktýabr aýyna çenli onuň suwuny bagymyzy suwarmak üçin ulanmaga rugsat bermegini soradyk we ondan şu möwsüm üçin wada berlen 5.5 l/sek. suw aldyk. Geçen ýylyň ahyrynda goňşymyz biziň hojalygymyza goşulyşmak kararyna geldi we biz, esasy maýadarlar, ýene-de üç adam bolduk. Goňşymyz, bagyň ähli 17,1 gektara barabar bolan peýdaly meýdanyna ir-iýmişli nahallary ekmegi tamamlamak şerti bilen, şu ýylky işlerimiziň çykdajylarynyň mukdaryna deň bolan möçberde maýa goýmaklyga söz berdi.

Häzirki möwsüme çenli biz öz hojalygymyzdaky bagçylygy ir-iýmişleriň söwdasyndan alýan girdejilerimize we topragyň dikeldilmegi üçin talap edilýän wagta laýyklykda ösdürip ýetişdirdik (malinany ekmezden ozal 4 ýyl töweregi dikeldiş çäreleriniň geçirilmegi, şeýle hem, mysal üçin, ýokary çykdajylar zerur bolup durýar). Biz hojalygymyzyň doly dolanyşygyna, ýagny takmynan 25 tonna ir-iýmiş we 9 tonna miwe hasylyna 2032-nji ýyla çenli ýeteris diýip garaşýardyk.

Biz kömekçi işgärleri bir ýarym esse köp hakyna tutduk we geçen ýylyň noýabr aýyndan başlap galan 4,6 gektar (karta boýunça aşakda) meýdany malina ekmek üçin taýýarlap başladyk. Biz hakykatdanam eşek ýaly işledik... dekabr aýynda ilkinji malina nahallaryny ekip başladyk we bu işlerimizi aprel aýynyň başynda tamamladyk. Şol bir wagtyň özünde ýarym awtomatlaşdyrylan suwaryş ulgamyny çekip, 3-nji guýyny tamamlap ýetişendigimize gaty begendik, şeýle hem biz gaýada 50 metr çuňluga guýy burawlamak üçin buraw enjamy bilen potratçyny çagyrdyk, şol ýerlerde ýagyş suwlarynyň ýollary bolmagy mümkindir diýlip çaklanylýar.

Şol bir wagtyň özünde, 165 gektar meýdanda sil suwuny, erän garyň suwuny we ýagyş suwuny saklamak boýunça amala aşyran çärelerimiz üstünlige beslendi, sebäbi ilkinji gezek gurakçylykda (eýýäm ikinji ýyl, Türkmenistanyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, bizde gurakçylyk dowam edýär), bizden aşakdaky çeşmeler guramady, we jemi 0,4 l/sek. debet bilen ýedi sany täzeleri açyldy. 

Bu ýyl 5,5 l/sek. goşmaça — bu biziň bu ýyl suwaryş üçin gerek bolan suw zerurlygy babatdaky çözgütdir (biz eýýäm öz kärizlerimizden we guýularymyzdan ortaça 2 l/sek. suw çykarýarys). 

Biz şeýle bir begenipdik, we elbetde, şolbada çukur gazyp çykdyk, hem-de 75/7 mm PWH turbany (basyşa çydamlylygy 10 bara çenli) çekdik we onuň uzynlygy boýunça gidrourgulardan we basyş päsgelçilikleriniň bozulmagyndan goramak üçin barlag we garşylyklary ýuwmarlama serişdelerini gurnaşdyrdyk, daýanç we basyşa gözegçilik ediji stansiýalar üçin sorujylary we awtomatikany satyn aldyk — muňa gaty köp pul harç etdik, guýa şatlygymyzdan şeýle howlukdyk — paýlaşmak üçin goňşymyz bize turbany birikdiriň diýdi...

Maý aýyna çenli biz gaty ruhlanyp işledik we bar güýjümizi berdik, şondan soň bolsa başga bir hekaýat başlandy. Biz eýýäm nahallarymyzy suwaryp ýördük, şol barmaşa suwuň berilmesi 12 günläp togtady duryberdi... goňşymyza eýýäm biziň näçe nahalymyzy ýitirendigimizi görkezýänçäk mesele asla çözülmedi. Soň bolsa, bize berilýän suwuň akymynyň tizligi awgust aýynyň başynda 1,4 l/sek. çenli pese gaçdy we düzgün diýilýän zat hiç wagt hem berjaý edilmedi, suw berilmesindäki arakesmeler bir gün ýa-da ondan hem has köp wagtlap dowam etdi durdy. 

Topragy birje gezek guratdygyň bolany, şondan soň malina möwsümiň ahyryna çenli ne idili miwe berer, ne-de onuň hili bolar. Biz eýýäm iýul aýynda nahallaryň 45 göterimini ýitirdik, galan nahallary guratman saklamak biziň üçin bijaý gaty kynçylyklar bilen başartdy. Munuň üçin biz eýýäm ýetişen agaçlaryň we ösümlikleriň ösüp oturan bagçylyk meýdanlaryna suw üpjünçiligini kesmeli bolduk — şol sebäpden hem smorodinanyň 80% göteriminden gowragyny we malinanyň 30% göterimini ýitirdik. Wideoda – biz ýitgilerimizi hasaplaýarys.В это же время мы убедились, что наши мероприятия по удержанию селевой, талой и дождевой воды на 165 га увенчались успехом, потому что в первый раз в засуху (уже второй год у нас, как и везде в Туркменистане - засуха), источники вниз от нас не пересыхали, и открылись семь новых общим дебитом в 0,4 л/сек.  

Biziň müşderilerimiz, adatça, awgust aýynyň ahyrynda, ilkinji sowuk gijeleriň we salkyn günleriň düşmegi bilen, biziň daglarymyzda malinanyň aýratyn tagamly we süýji bolýandygyny diýseň gowy bilýärler — çünki malina sowugy halaýar. Şonuň üçin olaryň köpüsi, esasanam konditer önümlerini öndürijiler we söwda dükanlarynyň ulgamy, malinany awgust aýynyň ahyryndan oktýabr aýynyň ortalaryna çenli sargyt edýärler. Şeýle malina miwesini esasan bir ýaşly nahallar berýär, has ýetişen nahallar esasy hasyly iýul aýynyň ortalaryndan awgust aýynyň ahyryna çenli getirýär. Indi bolsa, bir ýaşly nahallaryň 45% göteriminiň ýitirilendigi we malinalaryň galanlarynyň bolsa gurandygy sebäpli hasylymyz ep-esli derejede azaldy, müşderileriň nobat-hatary soňky birnäçe gün bäri has hem köpeldi, olardan sargytlary biz näbelli sene boýunça almaly bolýarys... Bu biziň üçin juda uly zarba boldy – biz iň oňat ir-iýmiş miweli hasylymyzyň ýarysyny ýitirdik.  

Bu biziň üçin gaty uly ýitgi. Bu telekeçilere öz hojalygymyzy dolandyrmaga gatnaşmaga mümkinçilik bermek bilen, biz ikinji gezek özümizi awundyk. Emma ilkinji gezek ekerançylyk meýdanlaryna maýa goýanymyzdan soň ylalaşylan öňünden tölegiň geçirilmän, yza süýşürilmegi bolupdy. Häzir bolsa — şol goňşymyz şu ýyl çykdajylar üçin maýa goýan pulunyň deregine bagyň bir bölegini aýyrmagy talap edýär. Ýagny, hemme zat edil golliwud filmlerindäki ýaly.

2013-nji ýyldan başlap ilkinji satuwlardan başlap, şu güne çenli her ýyl satuwlardan alýan ähli girdejilerimizi bagçylygy ösdürmeklik üçin maýa goýduk. Biziň häzire çenli ýaşamaga jaýymyz ýok, 12 ýyl bäri, ýuwaş-ýuwaşdan, gurup gelýäris. 2013-nji ýylda minusdan başlap (-136 000 ABŞ-nyň dollary, bu biziň maýa goýan nagt serişdelerimiz, öz tygşytlan pullarymyz), geçen ýyl operasion çykdajylar üçin 60 000 ABŞ-nyň dollardan gowrak sarp etdik — bu soňky 10 ýylda her ýyl üçin ortaça 30,000 ABŞ-nyň dollary bolýar. Biz 2032-nji ýylda sap girdeji gazanmak barada pikir edip, biziň öňden meýilleşdirişimiz ýaly, diňe öz girdejimizden başlap, şeýdip ösmegimizi dowam etdirmelidiris. Emma biz şol goňşymyzyň goşandyny kabul etdik we 9 aýdan soň ol bagçylygy talap edeninde, hut şu telekeçä her ýyl, 2005-nji ýylyň başyndan başlap, bize we maşgalalarymyza eklenç üçin sarp edilenini hasaplamanyňda, ähli zady girdejimizden maýa goýýandygymyzy düşündirip bilmedik, diňe bir gezek – 2013-nji ýylda öýlenmek üçin toý edemde, beýleki halatda – diňe geçen ýylyň ahyrynda, ol hem edil kömekçilerimize aýlyk töleýşimiz ýaly girdeji aldyk. Biz bu bagçylyga öz janymyzy aýaman, tutuşlygyna ýüregimizi berdik ahyryn – ýöne muny şol telekeçä düşündirip bolanok...

Hudaýa şükür, bagçylygymyzy gurnamaklyga başlanymyzdan bäri biz kanuny bozman işläp gelýäris. Dogrusy, bu bize asla gerek hem däl - ýene-de gaýtalasam, Hudaýa şükür, biziň ýurdumyzda kabul edilen kanunlar aýry-aýry şahsyýetleriň täjirçilik bähbitlerini däl-de, eýsem tutuş jemgyýeti goraýarlar. Telekeçileriň biri – TSTP-nyň dolandyryş geňeşiniň agzalarynyň biri bilen bolan soňky gezek duşuşanymdan soň, olaryň biziň hökümetimize (has dogrusy, bu “telekeçiligi ösdürmek” taslamasynyň awtorlary - USAID-iň üsti bilen) kanunlary üýtgetmek maksady bilen basyş edýändikleri meni gaty ynjalyksyzlandyrdy, ol Ukrainada eýýäm oba hojalygy pudagynda edilen işleriniň mysalyndan ugur alyp, kanunçylyk işinde üstünlikleriň gazanylandygy babatda öwündi. Men bu telekeçiden baý bolma islegiň nädip syýasy pikir, telekeçiligiň bolsa nädip partiýa bolup bilýändigini maňa düşündirip bermegini soradym? Bu adam meniň şu soragymyň jogabyny bilmeýändigime gaty geň galan ýaly ýüzüni üýtgeden boldy-da, edil şol wagt gaty işlidigini bahana edip, oňa jogap berip bilmedi.

Bu makalany men size duýduryş bermek we ýene-de bir gezek öz pikiriňizi aýtmak üçin ýazdym, gadyrdan dostlarym — oba hojalygy, ekerançylyk, agrar pudagy – bu amerikan modeline görä telekeçilik işi däl. Oba hojalygyna pul gerek däl – oňa bu telekeçilik işine söwdagäriň modeli bilen bahalandyryp bolmaýan jemgyýetiň düşünmesi we öz maýa goýumlaryny goramak babatyndaky onuň goldawy gerek. 

Men makalamy nusgawy şahyrymyzyň sözleri bilen jemlemek isleýärin:

Zelili, bar zatdan ölümdir gaty, 

Ölümden-de gaty kişi minneti.  

читать на русском