Ýaş daýhanlara 19 sany peýdaly maslahat

   

Ýaşamaklyga gerekli serişdeleri almak üçin ýaş adamlaryň oba hojalygy bilen meşgullanandygy hemişe üns merkezinde bolandygyna görä, gartaşan we tejribeli fermerleriň ýolbaşçylygynyň zerurlygyny biz hasaba alman bilmeýäris. Olar muny durmuş geçen ýaly geçdiler we olaryň maslahaty diňe bir kimdir birini fermerlikden geçirmek bolman, eýsem umuman durmuş geçmegi öwretmekdir.  


Bu peýdaly maslahatlar 25 ýyllyk tejribeli üstünlikli we yhlasly fermerden ýygnaldy. Ýaş fermerler üçin oňat toplum.

     

1.  Aýdyň we sada işewürlik meýilnamasyny belläň we oňa laýyklykda hereket ediň. Bu işi maşgalaňyz, işdeşleriňiz we diňlejek adamlaryň ählisi bilen ara alyp maslahatlaşyň we ol hakynda gürleşiň. 


2.  Haşal otlara garşy olar entek kiçikä göreşiň, bu düzgüni siziň durmuşda duçar bolýan islendik meseläňizde ulanmak bolar.


3.  Hemmelere ynanyň, emma beýle etmek bilen olaryň sizi oňaýsyz ýagdaýa salmaýanlygyna göz ýetiriň.


4.  Adamlara hemişe etmäge hyýallanýan zadyňyza degişlilikde aýdýan zadyňyzy ýerine ýetiriň.


5.  Düşewünt bilen dolanyşygyň arasynda tapawudyň barlygyna, şeýle hem barlygyň we baýlygyň arasynda uly tapawudyň barlygyna düşünüň.


6.  Hemişe öz goňşylaryňyza kömek bermäge taýýar boluň.


7.  Ýalňyşlyk goýberen wagtyňyzda ötünç soraň we ony düzetmäge çalyşyň.


8.  Pes harçlamalar uly möçberler sebäpli bolup geçmän, eýsem ýokary girdejiligiň netijesinde bolup geçýärler, ýokary satuw bahalary bolsa – brendingden däl-de, eýsem ýokary hilli önümlerden we hyzmatlardandyr.


9.  Size gymmatly hususy serişdeleri satyn almak üçin kimdir biriniň karz berip biläýjegini alyň. Wagtyň geçmegi bilen gymmatyny gaçyrýan zatlaryň hiç birini satyn almajak boluň.


10. Siziň halamaýan işiňizi ýerine ýetirmek üçin gowy adamlary hakyna tutuň, soňra bolsa olara öz minnetdarlygyňyzy bildiriň.


11. Hemişe özüňize ýol berip bilerin diýip pikir edýäniňizden 100% köp bassyrma guruň, şeýle hem olaryň ýarysy işi ýerine ýetirmek üçin ýeterlik derejede uly bolup bilerler.


12. Ähli zatlary ýazyp goýuň, oňat pikirleriň yzyny ýitirmezlige çalyşyň.


13. Öz bedeniňizi edil öz maşynlaryňyzy saklaýşyňyz we öz beýniňizi türgenleşdirişiňiz ýaly saklaň.


14. Siziň çaklamalaryňyz hemişe diýen ýaly nädogry bolar. Beýle boljagy hakynda gaty bir aladalanmaň. Öňe gitmegiňizi dowam etdiriň.


15. Hemişe ýaşy gartaşan adamlary diňläň we olary sylaň, olar size durmuşda üstünlik gazanmaga kömek bererler.


16. Öz bilimleriňizi we üstünligiňizi beýlekiler bilen paýlaşyň. Baý, emma ýalňyz zähmetkeş bolmakdan gynançly zat ýokdur.


17. Degişgen boluň, adamlara açykgöwünli boluň we hemişe ýylgyryň.


18. Seresap boluň, daşky gurşawy hapalamaň, sebäbi siziň hem fermaňyz oňa degişlidir.


19. Tebigaty gorap saklaň, oba hojalygyny saklamagy tejribe ediniň.  

читать на русском