Amerikalarynyň “jadyly taýajik”
"Şeýle-de, amerikanlar Türkmenistannyň heniz deň hukukly raýatlaryny nähili tertipde baýlara we hukuksyzlara Owganystanda ýa-da Tehasdaky ýaly bölüp bolýandygyny düşündirmeýärler. Olar anyk latyşlara şu toprakdaky dawalary çözmäge ýardam bermezler. Bu dawalar bolsa Türkmenistanny döwlet hökmünde sarsdyryp bilerler. Mysal üçin Efiopiýany alsaňyz."
TEBIGI bagçylyk bilen meşgullanýarys!
"Biziň Hudaýa şükür edýän bagçylygymyz – bu dolulygyna tebigy hojalyk. Biz örän bagtly – bizden iki kilometr daşlykda onuň iki gözegçisi kakasy we ogly ony ilkibaşdaky görnüşde hazyna ýaly saklaýan Sünt-Hasardag dag tokaaý goraghanasynyň meýdany ýerleşýär. Bu meýdanda hakykatda amala aşyrmak mümkin bolmadyk bagçylygyň ähli prosesine işjäň gatnaşmazdan, ähli mör-möjekler, guşlar we ýerli howa şertlerine durnukly bolan ösümlikler saklanyp galdy."
Howa we tebigat – Hemme zady öz ýerine gaýtarmak üçin näçeräk pul gerek?
"... ýalňyş düşünje, howany we tebigaty gorap saklamak üçin uly maliýe serişdeleri we beýleki çeşmeleriň sarp edilmegi talap edilýär. Biz öz tejribämizden bilýäris, işiňizi tebigatyň hasabyna ýa-da gorap saklamak üçin nädip ösdürip boljakdygyny saýlap bileris. Bu henizem her bir telekeçiniň, kapitalistiň, dolandyryjynyň we daýhanyň saýlawydyr. Diňe iri kompaniýalaryň başga ýoly ýok - uzak wagtlap adalatly bäsdeşlige goşandyny goşmagyň ýerine Bütindünýä Bankynyň we HPG-nyň üsti bilen hökümetlere gözegçilik etmek, bu ýurtlarda “ösüş boýunça maslahat beriş kompaniýalary” arkaly ýurtlara we olaryň çeşmelerine gözegçilik etmek üçin güýjini siňdirýärler."