TEBIGI bagçylyk bilen meşgullanýarys!
"Biziň Hudaýa şükür edýän bagçylygymyz – bu dolulygyna tebigy hojalyk. Biz örän bagtly – bizden iki kilometr daşlykda onuň iki gözegçisi kakasy we ogly ony ilkibaşdaky görnüşde hazyna ýaly saklaýan Sünt-Hasardag dag tokaaý goraghanasynyň meýdany ýerleşýär. Bu meýdanda hakykatda amala aşyrmak mümkin bolmadyk bagçylygyň ähli prosesine işjäň gatnaşmazdan, ähli mör-möjekler, guşlar we ýerli howa şertlerine durnukly bolan ösümlikler saklanyp galdy."

Dostlar, Mişel Obamanyň özüniň ýoldaşynyň birinji prezidentlik möhletiniň başynda sagdyn iýmit boýunça kompaniýany işjeň galdyrandygy ýadyňyza düşýärmi? Şol bir wagtyň özünde hem halkara söwda iýmit konglomeratorlaryň önümleriň sagdynlaşdyrylmagyna gatnaşmagyny talap etmek bilen, bize zir-zibil iýmitiň berilýänligi sebäpli hakykatda gazanç edilýändigi barada seresapsyzlyk bilen habar berdi. Uzak bolmadyk döwrüň içinde onuň çagyryşyna jogap edip bu çagyrylan zyýan beriji-uly adamlaryň maslahatçylary sagdyn iýmit üçin onuň kompaniýasyny “kämilleşdirmegiň” üstünde “işlände” we Mişel Obama görkezijini BIZI sportuň, ýoganyň we “durmuş işjeň görnüşiniň” kömegi bilen semizlik we süýji kesel bilen göreşmäge çagyrmak bilen, bize ... bu zir-zibili sarp edijilere geçirende, hemmeler haýran galdy.

 

Organiki iýmitiň sagdyn (ozal) pikirini monetizirlemäge tarap munuň ýaly üýtgeşme häzirki bu senagaty hem başdan geçirýär. Ilkibaşdan, organiki ekerançylygyň tejribede ulanylmagy tebigy baýlyklary dikeltmekden we doldurmakdan peýda almagy we sarp edijileriň saglygyny goramaga çykarylýan çykdajylary azaltmagy göz öňünde tutýardy. Emma şu wagt “organika” – bu, önümiň hiliniň we esasan, tebigy arassalygynyň eýýäm uzak wagt üstünligiň esasy bolup durmaýan örän bähbitli senagat.

 

Biziň Hudaýa şükür edýän bagçylygymyz – bu dolulygyna tebigy hojalyk. Biz örän bagtly – bizden iki kilometr daşlykda onuň iki gözegçisi kakasy we ogly ony ilkibaşdaky görnüşde hazyna ýaly saklaýan Sünt-Hasardag dag tokaaý goraghanasynyň meýdany ýerleşýär. Bu meýdanda hakykatda amala aşyrmak mümkin bolmadyk bagçylygyň ähli prosesine işjäň gatnaşmazdan, ähli mör-möjekler, guşlar we ýerli howa şertlerine durnukly bolan ösümlikler saklanyp galdy.

 

Men adaty oba hojalygyň, häzirki zaman organiki we ýönekeý tebigy hojalygyň arasyndaky aratapawudy bellemäge we görkezmäge wagtyň gelendigi barada pikir edýärin. 

Biz öz ir-iýmişlerimizi we miwelerimizi ASYL, TEBIGY usul bilen ýetişdirýäris. 

Häzirki wagtda biziň ýurdumyzda köp adamlar asyl usul, adaty usul we “organiki” diýip atlandyrylýan usul bilen ýetişdirilen oba hojalyk önümleriň arasynda ägirt uly aratapawudyň barlygyny bilmeýärler. 

Bu babatynda siziň tanyşmagyňyzy maslahat berýäris! Bu usul “adaty” diýip atlandyrylýan we organiki usullardan tapawut bu sahypada görüp bilersiňiz.

читать на русском