Howa we tebigat – Hemme zady öz ýerine gaýtarmak üçin näçeräk pul gerek?
"... ýalňyş düşünje, howany we tebigaty gorap saklamak üçin uly maliýe serişdeleri we beýleki çeşmeleriň sarp edilmegi talap edilýär. Biz öz tejribämizden bilýäris, işiňizi tebigatyň hasabyna ýa-da gorap saklamak üçin nädip ösdürip boljakdygyny saýlap bileris. Bu henizem her bir telekeçiniň, kapitalistiň, dolandyryjynyň we daýhanyň saýlawydyr. Diňe iri kompaniýalaryň başga ýoly ýok - uzak wagtlap adalatly bäsdeşlige goşandyny goşmagyň ýerine Bütindünýä Bankynyň we HPG-nyň üsti bilen hökümetlere gözegçilik etmek, bu ýurtlarda “ösüş boýunça maslahat beriş kompaniýalary” arkaly ýurtlara we olaryň çeşmelerine gözegçilik etmek üçin güýjini siňdirýärler."

2021-nji ýylyň noýabr aýy, Glazgoda geçirilen ekologiki sammitHiç zat üýtgemedi. Mega kompaniýalaryň gyzyklanmalary indiki basgançaga çykdy; tebigata we howany goramaga garşy göreşýän “progressiw” söweşijiler bu ugurda şöhrat, at gazanmak üçin gygyrýan köpçülik tarapyndan görkezilýär.

 

Men, öňünden belläp geçeýin - howanyň üýtgändigini we üýtgemegini dowam edýändigini ylmy taýdan subut edip biljekdigime ynamlydyryn we tassyklaýaryn. Bu ýyl bagçylyk hojalygymyz howanyň üýtgemegi sebäpli uly ýitgiler çekdi.

 

Ýöne bu ýerde paýlaşmak isleýän zadym, tanyşdyrmany üns bilen okamasaňyz, howany goramak hereketine garşy çykýan ýaly bolup bilerin. Bu beýle däl. Aslynda, ykdysady taýdan güýçli ýurtlaryň bu meseläniň monetizasiýa edilmegine itergi berýän çärelerine garşy.

 

Boris Jonsonyň soňky sammitdäki sözleri meni bu mowzugy siziň bilen paýlaşmaga itergi berdi. Boris Jonson iş dolandyryjylaryň ýolbaşçylaryna “hususy pudaklaryň “Trillionlary” - howa krizisine garşy göreşmegiň açarydyr”, diýip belläp geçdi.

 

“Erkin bazar kapitalizmi” wasp edip, premýer-ministr “Men milliardlarça pul ulanyp bilerin... ýöne siz trillionlarça ulanyp bilersiňiz” - diýdi.

 

Halkara kompaniýalarynyň we konglomeratlarynyň eýelerini tebigaty, biodürlüligi gorap saklamagy üçin eçilmeklerini we bu çeşmeleri goramakda ýaşamagy öwrenmek üçin ylma harç etmekden ybaratdyr diýip pikir edýäňizmi? Siz düýbünden ýalňyşýarsyňyz.

 

“Ösen” ýurtlaryň tutuş syýasy elitasy ýaly, Jonson hem täze tertibe - howany gorap saklamak çäreleriniň monetizasiýasyna geçirýär. Beýik Britaniýanyň hökümeti, beýleki “öňdebaryjy demokratiýalar” bilen birlikde, çeşmeleri bar bolan ýurtlarda gözegçiliksiz hökümetleri ýykmak üçin özleriniň milliardlarça maýalaryny goýýarlar, mysal üçin Boliwiýada we uglewodorod çeşmelerini ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmak bilen energiýa açlygy meselesini çözmek üçin bu ýurtda litiý gorlaryny “planetanyň çeşmesi” diýip yglan edilýär.

 

Şol bir wagtyň özünde, Günbataryň iň baý ýurtlary beýleki ýurtlara basyş çärelerini geçirip, öz ykdysadyýetini ösdürmek üçin esasan “hapa” energiýa çeşmelerini ulanmakda aýyplaýarlar. BMG, “hapa” energiýa çeşmelerini ýurtlaryň arasyndaky howanyň üýtgemegine garşy göreşde goşýan goşandynyň mukdaryny kadalaşdyrmak üçin “adalatly” mehanizm hökmünde ulanmak üçin “kwota söwdasy” çäresiniň platformasyna öwrüldi. Bu ulgamyň howanyň üýtgemegine garşy göreşmek ýa-da adalat bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Bu ulgamyň manysyzlygy barada köp ykdysatçy-alymlar belläp geçýär.

 

Mysal üçin, Beýik Britaniýada bir dollar girdeji Hytaýda ýa-da Hindistanda deňeşdirilende “hapa” çeşmelerden 2 ýarym esse az energiýa sarp edýär. Bu bolsa, her bir ýurtdan howanyň üýtgemegine garşy göreşde zerur goşant goşýar. Şol bir wagtyň özünde, Beýik Britaniýa gazanýan girdejisiniň köp bölegini gaýtadan satýan harytlaryň 70%-den gowragynyň Hytaýda, Hindistanda, Bangladeşde we şuňa meňzeş beýleki ýurtlarda öndürilýändigini hiç kim göz öňünde tutmaýar. Ýagny, Beýik Britaniýanyň gazanýan satuwy we gaýtadan satylmagy bilen baglanyşykly harytlar Beýik Britaniýanyň özünde öndürilen bolsa, onda “hapa” energiýanyň çykdajylarynyň Beýik Britaniýa bilen garşydaşlaryň arasyndaky girdejä bolan gatnaşygy iň az bolardy we Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetiniň çökmegine getirerdi.

 

Ýene bir uly ýalan, tehnologiýa we ylymdaky ösüşler bizi howanyň üýtgemeginden üstün çykmaga we tebigaty we biodürlüligi gorap saklamaga getirer. Adamzat, ylmy işiň maksadynyň we netijesiniň, öndürijiligiň, ýaşaýyş şertleriniň gowulaşmagy, baýlygyň ýokarlanmagy diňe tebigatyň we baýlyklaryň hasabyna döredilip, ony gutaryp we yzyna gaýtarmasyz üýtgedýändigi barada hemişe bolşy ýaly ýatdan çykarýar.

 

Üçünji ýalňyş düşünje, howany we tebigaty gorap saklamak üçin uly maliýe serişdeleri we beýleki çeşmeleriň sarp edilmegi talap edilýär. Biz öz tejribämizden bilýäris, işiňizi tebigatyň hasabyna ýa-da gorap saklamak üçin nädip ösdürip boljakdygyny saýlap bileris. Bu henizem her bir telekeçiniň, kapitalistiň, dolandyryjynyň we daýhanyň saýlawydyr. Diňe iri kompaniýalaryň başga ýoly ýok - uzak wagtlap adalatly bäsdeşlige goşandyny goşmagyň ýerine Bütindünýä Bankynyň we HPG-nyň üsti bilen hökümetlere gözegçilik etmek, bu ýurtlarda “ösüş boýunça maslahat beriş kompaniýalary” arkaly ýurtlara we olaryň çeşmelerine gözegçilik etmek üçin güýjini siňdirýärler.

 

Dördünji, gaty güýçli ýalňyş düşünje, tebigaty goramak we howanyň üýtgemegine garşy göreş kanuny däl syýasy garaýyşlar bilen baglanyşyklydyr. Bu jümle emeli usulda bize baglanan. Esasan Günbatar habar beriş serişdelerinde we Russiýanyň liberal tarapdary neşirlerinde diňe bir bu jümle bilen agdyklyk etmeýär - eýsem syýasy göreşde her dürli syýasy manipulýasiýa üçin ulanylýar. Aslynda, iň konserwatiw we işewürligi (biznesi) ösdürmegiň we amala aşyrmagyň nukdaýnazaryndan dünýä jemgyýetçiliginiň iň kapitalistik bölegi bolan daýhanlar gadymy döwürlerden bäri tebigy baýlyklaryň goralyp saklanmagy bilen aladalanýar. Işiň iň durnukly kapitalistik usuly daýhançylykdyr. Oba hojalygyny senagatlaşdyrmak üçin edilen islendik synanyşyk tersine - topragyň, suw çeşmeleriniň guramagyna we biodürlüligiň ýitmegine sebäp bolýar we munuň sebäbiniň näme üçindigi hem belli. Aslynda, taslamanyň wagtynyň öz ýaşaýyşy we nesilleriň ýaşaýyşy bolmagy sebäpli, daýhan üçin çeşmäniň ýagdaýy möhümdir, oba hojalygy kompaniýalary üçin toprak we suw nebit operatorlary üçin nebit ýaly - bu çeşmäni mümkin boldugyça gysga wagtda girdeji gazanmak üçin ulanmaly, “işläp taýýarlamaly”. Wendell Berriniň sözleri bilen bu tapawut hakda size aýdyp bereýin:

 

“Daýhan bolmak, seresaplylyk bilen seretmek, aýawly saklamak, ösdürip ýetişdirmek, durnuklylygy döretmek, gorap saklamak diýmekdir. Köne däp-dessurlar bize ýer, toprak, öý ösümlikleri we haýwanlary ösdürip ýetişdirmegiň hem bardygyny görkezýär - bu zatlaryň öý hojalygy üçin ähmiýeti sebäpli. Käbir adamlar tebigat bilen, öý haýwanlary däl ýaly edip, şeýlelik bilen öý hojalygymyzyň we öý durmuşymyzyň ýabany tebigata garaşlydygyny bilýän wagtlaram boldy we häzir hem bolýar. Ekerançylyk, ýerlerimiz we dünýämiz bilen baglanyşygy saklamak bilen durmuşy dowam etdirýän islendik işiň adydyr; bizi goldaýan janly toruň ähli sapaklary bilen aragatnaşyk saklamak ukybydyr

Şeýlelik bilen, senagat oba hojalygynyň göze görnüp duran şowsuzlyklarynyň aglabasy, ekerançylyksyz ýerleri hasylly etmäge synanyşmagyň netijesi ýaly bolup görünýär”

 

Tebigaty goramak we howanyň üýtgemegine garşy göreş meselesinde syýasatçylara ynanmaň. Haýsy syýasy ýa-da ykdysady ulgamyň bardygyny, biri-birine gapma-garşy bolup görünýän aşakdaky deňeşdirme mysallar bilen näderejede möhüm däldigini görkezmek isleýärin. Ýöne meniň mysallaryma metbugat wekilleriň we syýasatçylaryň gözi bilen dälde, ömrüni ekerançylyk gurmak üçin sarp eden we ony çagalaryna geçirmegi meýilleşdirýän daýhanyň gözleri bilen seretmäge çagyrýaryn. Şeýle hojalykçy üçin häkimiýet başynda kim oturany düýbünden tapawutlandyranok.

Birinji suratda haýat bar, çep tarapda şahsy emläk (bagymyz); sagda jemgyýetçilik ýerleri.  

A13-Fenced-Not-fenced_595

Ikinji suratda, öň tarapda - Daýnyň kolhoz ýerleri (“patyşa eýeçiligini" we kommunizmi we sosializmi ýaşap geçenler), arka tarapda ýalaňaç daglar bolsa - hemişe kapitalizm döwründe ýaşap geçen Eýran

P3190088_595

Näme üçin beýle uly we jedelli tapawut bar?

 

Gözegçiliklerim hakda size azajyk gürrüň bereýin, nämäniň esasynda netijä gelýändigime düşünip bilmegiňiz üçin.

Türkleriň arasynda 2 müň ýyldan gowrak wagt bäri adat bolşy ýaly, basyp alan ýerlerinde çagalaryna öri meýdanlaryny we tokaýlary aýap saklamagy öwredýärler. Türkleriň hemmesi beýle edenokdy, ýöne Daýnadaky ýaşlaryň maňa aýdanlaryndan, ikinji uly göçümiň türkmenlerinden saklanyp galan däp-dessurlar we usullar barada netijä gelýärin. Daýnalylar, geçen asyryň 30-njy ýyllarynda bu ýere göçüp gelen Murçe ýaşaýjylarydyr. Mürçe, Sünçe, Nohur, Bamy we beýleki köp sanly gadymy obalar we galalar Duruna degişlidir, biziň eramyzyň VIII asyryndan Köpetdag etegindäki ýazyrlaryň ilkinji uly oturymly ýeri. Iliň köp bolmagy sebäpli Duruna göçürilenden soň, olar iki bölege bölündi - bir bölegi Durunda galdy, beýleki bölegi bolsa Çendyr we Balhana çenli ähli ýerleri we suwlary eýeledi. Ýazyrlar, garadaşly diýlip atlandyrylyp başlanan döwürden Durunyň 20 km demirgazygynda ýerleşýän Şehr-Yslam şäheri we Durunyň golaýyndaky kerpiçli suw kanalynyň gözbaşy bilen at aldy. Köpetdagyň ýagdaýyna görä (ilkinji gezek XIX asyryň ahyrynda Russiýanyň hökümetiniň harby-geografiki ekspedisiýalary bilen düşündirilen), tokaýlaryny, öri meýdanlaryny we tebigatyny ilkinji görnüşinde gorap saklamagy başardylar.

 

Daýnadaky öri meýdanlarynyň wideosyna tomaşa ediň – bular ýaly otlar atyň belent sagrysyndan has ýokarydyr, bu bolsa syýasy ulgamyň netijesi däl (bu ýer ýüzünde, soňky 150 ýylda üçüsi eýýäm üýtgedi), bu çeşmäni dolandyrmak we onuň saklanmagy bilen gyzyklanmak ukybydyr.

“Radik daýy, atalarymyz we babalarymyz öri meýdanlaryny dolandyrmagy öwredýärler. Iri mallary asla bakamzok. Diňe ownuk mallary öri meýdanlarynda uzak durman sürýäris. Otlara gözegçilik etmek zerurdyr – otuň ýüzünde mallardan ýollar peýda bolsa diýmek täze ýere gitmegiň wagtydyr. Şeýle hem otlary düzgüne görä kesýäris - diňe el bilen. Oty haçan kesmelidigini hem bize atalarymyz öwretdi. Kerkawyň aşaky şahalaryna seretmeli - ýapraklary sary bolsa, wagty geldi diýmek. Şeýle hem, nädip kesmelidigini öwredýärler - topragyň üstüni günden goramak üçin otlary goýmaly, indiki möwsümde hasam gowy bolar ýaly.”

 

Syýasy ulgamyň ne görnüşi, ne puly, jemgyýetiň we syýasatçylaryň howanyň üýtgemegi baradaky aladalary bu üýtgeşmeleri duruzmaga kömek edip bilmez. Daýhanlary ýykmaň. Hökümeti, halkara korporasiýalaryna we olaryň hökümet oýnatgylaryna bermäň. Her tarapdan öz topragyňyzyň we suwuňyzyň eýesi boluň. Bar gerek bolan zat.

 

Kiçijik bagymyzdaky temperatura we howanyň çyglylygyna (ilkinji meýdan 7 gektar)

2018-08-Temperature-and-Out-Inside_595

we bagymyzdan 300 metr uzaklykda ýerleşen mallar tarapyndan boşap galan Elemiň eňňitleriniň deňeşdirmesine göz aýlaň. Tapawut takmynan bäş dereje (bagda aşak), çyglylyk - bir ýarym esse (bagda ýokary)

2018-08-Temperature-and-Out_595

Bu bolsa global ýylylygy duruzmak üçin gereginden artykdygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, bagdaky şeýle howa nusgawy ekerançylygyň netijesidir.  

читать на русском