Howa we tebigat – Hemme zady öz ýerine gaýtarmak üçin näçeräk pul gerek?
"... ýalňyş düşünje, howany we tebigaty gorap saklamak üçin uly maliýe serişdeleri we beýleki çeşmeleriň sarp edilmegi talap edilýär. Biz öz tejribämizden bilýäris, işiňizi tebigatyň hasabyna ýa-da gorap saklamak üçin nädip ösdürip boljakdygyny saýlap bileris. Bu henizem her bir telekeçiniň, kapitalistiň, dolandyryjynyň we daýhanyň saýlawydyr. Diňe iri kompaniýalaryň başga ýoly ýok - uzak wagtlap adalatly bäsdeşlige goşandyny goşmagyň ýerine Bütindünýä Bankynyň we HPG-nyň üsti bilen hökümetlere gözegçilik etmek, bu ýurtlarda “ösüş boýunça maslahat beriş kompaniýalary” arkaly ýurtlara we olaryň çeşmelerine gözegçilik etmek üçin güýjini siňdirýärler."
Geçiler, tomzaklar we tebigat
- Tirkeş, ýadyňa düşýärmi, men sizden ýedi ýyl mundan ozal suw gözledim, biz maýda Lýuşile çykýardyk we serhede çenli atda aýlandyk? Ýadyňa düşýärmi, ozal ot nähilidi, näçe gyrymsy agaçlar bardy we ozal daglar nähili gülleýärdi? - Radik daýy, eýýäm näçe ýyl bäri ot ýok – ozalkysy ýaly ýagyş ýok. - Hany garaş, men näme üçin soňky 4 ýylda ähli jülge we jar boýunça süýşürintgileriň bardygyny soramda, sen näme diýip jogap berdiň? - Häää.... ýagyş köp.
Tebigatyň ýagdaýy – uly mesele ýa-da diňe açgözlügimizmi?
"Tebigatda ähli zadyň sazlaşyklydygy täsin. Has täsini hem, bu onda ekoulgamyň adamyň gatnaşygy bolmazdan bu sazlaşygyň dikelme prosesine gözegçilik bolup durýandygy. Men bütin dünýäniň ekoulagmynyň binýadynda iýip bilýän we hatda onuň işiniň netijeliligini “gowulandyryp” bilýän ýeterlik derejede akylly jyns hökmünde özümiz hakynda biziň pikirlerimiziň nähili batnyksyzdygy hakynda köplenç pikir edýärin... Alymlaryň arasynda has howply pikire men duş bolmadym."