Tebigatyň ýagdaýy – uly mesele ýa-da diňe açgözlügimizmi?
"Tebigatda ähli zadyň sazlaşyklydygy täsin. Has täsini hem, bu onda ekoulgamyň adamyň gatnaşygy bolmazdan bu sazlaşygyň dikelme prosesine gözegçilik bolup durýandygy. Men bütin dünýäniň ekoulagmynyň binýadynda iýip bilýän we hatda onuň işiniň netijeliligini “gowulandyryp” bilýän ýeterlik derejede akylly jyns hökmünde özümiz hakynda biziň pikirlerimiziň nähili batnyksyzdygy hakynda köplenç pikir edýärin... Alymlaryň arasynda has howply pikire men duş bolmadym."

Biziň kärendesine alýan ýerimiziň iki ýarym gektarynda biz ýiten miweli medeni-endemikleri we aborigenleri dikeltmekçi. Biziň suwarymsyz we ýerli bir ýyllyk, iki ýyllyk we köp ýylyk otlaryň we gyrymsy agaçlaryň öşümlik gatlagyny dikeltmek bilen, topragyň biotiki aýlanyşygyny goýbermek boýunça tejribämiz başyna bardy. mundan daşary biziň bagymyzda guşlar üçin şertleriň we olar üçin iýmitiň barlygynyň (biz pestisidleri ulanmaýarys) kömegi bilen – olar bize topraga biziň ýygnap bilmejek seýrek agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň tohumlaryny getirýärler.


Tebigatda ähli zadyň sazlaşyklydygy täsin. Has täsini hem, bu onda ekoulgamyň adamyň gatnaşygy bolmazdan bu sazlaşygyň dikelme prosesine gözegçilik bolup durýandygy. Men bütin dünýäniň ekoulagmynyň binýadynda iýip bilýän we hatda onuň işiniň netijeliligini “gowulandyryp” bilýän ýeterlik derejede akylly jyns hökmünde özümiz hakynda biziň pikirlerimiziň nähili batnyksyzdygy hakynda köplenç pikir edýärin... Alymlaryň arasynda has howply pikire men duş bolmadym.

Wideo serediň, dostlar biziň nähili topragymyz bar. Aşgar, turşulyk-aşgar sazlaşygy (pH) 8,5 çenli bolan ýaş gumdaşyň iri galyndylary, 8-den 20% çenli oba hojalyk medeniýeti üçin laýyk gelýän toýunyň galyndylarynyň düzümi. Bonitirleme şkalasy boýunça biziň topragymyz (çärelere çenli) 10-15 ball derejesindedi. Emma 14 ýyl haýat aýlanandan we karantinden soň bu görkeziji özi (1) 25 balla çenli ýokarlandy – suwsuz, hasyly ýokarlandyrmak boýunça işi geçirmezden!

Biz bu ýyl ýokary deşikliligiň we toprakda biotiki ýaşaýyşyň gurnalan tebigy tertibiniň kömegi bilen gymmatly ýerli medeniýetleri ekip bilýäris: ak ýemşen (alyç), gyzyl ýemşen (ýemşan), igde (ernap, Sumbarda oňa endap diýýärler), iki görnüşli itburun, diňe zirk agajyny goýduk. Miwesiz ýerli agaçlardan bizde eýýäm birnäçe arça, köpetdag kerkaw, dagdan agaçlary we köp dürli görnüşli ýowşandan astragala çenli köp sanly gyrymsy agaçlary özleri ösdi. Ähli bu ösümlikleri suwarmak zerur däl – olar irden toprak sowanda, howa bolsa çalt gyzanda we topragyň we howanyň temperaturasynyň aratapawudy 25 gradusa ýetende toprakda kondensirlenýän çygy sarp edýärler (mal bakylanda mümkin bolmadyk öýjükliligiň kömegi bilen). bu ýagdaýda ot gatlagy uly orna eýe – (1) ol topragy hetden aşa gyzmadan goraýat we has ýyly howadan çygyň toprakda kondensirleme wagtyny ýokarlandyrýar; (2) ölýän ösümlikler toprakda kapillýarlary we ýollary goýýar, olar boýunça topraga howa we çyg girýär; (3) ýabany medeniýetleriň dokumalarynda kömeleklere durnukly bolan ligninyň, kletçatkanyň ýokary düzümi teksturany saklap bilýär, netijede hem toprakdaky kapillýarlary we ýollary ýyllap saklap bilýär. Özara baglanyşykly bolan we özbaşdak dikelme täsinligiň duýgusyny berýän köp sanly faktorlar bar. Bizden biziň gysyklygymyzy we şahsy baýlygymyz üçin tebigy serişdeleri çalt gaýtadan işlemek islegimizi aýyrsak – dünýäde munuň ýaly “täsinlikler” köp bolar!

Ýene bir gezek aýtmakçy – bu meýdanda biz toprakda ýörite çäreleri geçirmedik – we onuň hasyllylygy ýokarlandy. Dostlar, tebigaty goraň! Biziň goraghanalarymyzy, tokaýlarymyzy we çäkli goraghanalarymyzy goraň! Biziň ýurdumyzda bu heniz mümkin. Bu biziň mirasymyz, biziň özbaşdaklygymyzyň bir bölegi. Öz çagalaryňyzy ABŞ okuwa, esasan hem ykdysadyýet fakultetleri boýunça ugratmaň – ol ýerde başga zat öwredilýär, öz serişdeleri bilen bolsa, başgaça çemeleşýärler!

читать на русском